[[ Käyttö- ja toimitusehdot]]

Voimassa: 1.3.2021 alkaen

Yleistä

Seesvalo -verkkopalvelu, www.seesvalo.fi (jäljempänä "Palvelu") on Menthor ArtExpressive Oy:n tuottama palvelu. Avaamalla tämän verkkopalvelun käyttäjä (jäljempänä "Asiakas") sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.
Asiakkaan ja Palvelun välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä www.seesvalo.fi -internetsivustolla. Ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot. Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja.

Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa

Menthor ArtExpressive Oy:llä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan www.seesvalo.fi verkkosivuilla ja/tai rekisteröityneille asiakkaille sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.
www.seesvalo.fi pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. www.seesvalo.fi:llä on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, www.seesvalo.fi pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

 

Palvelun toimittaminen ja käyttö

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Menthor ArtExpressive Oy ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. www.seesvalo.fi -sivustolla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

www.seesvalo.fi -sivustolla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai www.seesvalo.fi:ä taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. www.seesvalo.fi -sivusto voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun.

Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.
Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai www.seesvalo.fi -sivustolle. www.seesvalo.fi -sivusto voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.
Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä tai tuotteiden toimituksen kannalta tarpeellisten yhteystietojen luovuttamista www.seesvalo.fi -sivustolle.

Tunnisteet/tuotelinkit

Asiakkaan www.seesvalo.fi -sivustolta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) / tuotelinkit säilyvät www.seesvalo.fi -sivuston omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä.
Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä www.seesvalo.fi -sivuston asiakaspalveluun. www.seesvalo.fi -sivustolla on tällöin oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Palveluun.
www.seesvalo.fi -sivustolla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

Maksulliset palvelut ja laskutus

Palvelun kautta on tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. www.seesvalo.fi -sivustolla on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, www.seesvalo.fi -sivustolla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.
Mikäli www.seesvalo.fi -sivusto lopettaa Maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu www.seesvalo.fi -sivusto palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 30 euroa ja, että Asiakas ilmoittaa www.seesvalo.fi -sivustolle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

Vastuu palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus

www.seesvalo.fi -sivusto ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että www.seesvalo.fi -sivusto ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.
www.seesvalo.fi -sivusto ei vastaa Palvelun sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.
www.seesvalo.fi -sivusto ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.
Vahingonkorvausta on vaadittava www.seesvalo.fi -sivusto kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten palveluiden osalta www.seesvalo.fi -sivuston vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään Asiakkaan vahingon kohteena olevasta Maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, www.seesvalo.fi -sivustolle, sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan www.seesvalo.fi -sivustolle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään materiaaliin

Oikeudet

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Menthor ArtExpressive Oy:llä  tai sen sopimuskumppaneilla. www.seesvalo.fi -sivustolla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämää tai välittämää aineistoa www.seesvalo.fi -sivuston liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman www.seesvalo.fi -sivustolta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua www.seesvalo.fi -sivuston tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.
Asiakkaan käyttöoikeus palvelun materiaaleihin säilyy ainoastaan niin kauan, kuin tuotteen tiedoissa on ilmoitettu. Mikäli tuotteessa ei ole ilmoitettu materiaalin käyttöoikeusaikaa, se on enintään 6 kuukautta tuotteen hankintapäivämäärästä. 

Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle www.seesvalo.fi. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman www.seesvalo.fi -sivuston etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Tietosuoja

Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. www.seesvalo.fi -sivusto pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.
www.seesvalo.fi -sivusto ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen www.seesvalo.fi -sivuston käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. 

 

Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä. 

Käyttöoikeuden voimassaolo

Käyttöoikeuden rajoittaminen

www.seesvalo.fi -sivustolla on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö Asiakkaalta.
Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan.

Erimielisyydet

www.seesvalo.fi -sivuston (yksityishenkilö Sanna Seesvalo) ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot

www.seesvalo.fi -sivuston yhteystiedot ilmenevät Palvelun kotisivuilta.

 

Käyttöoikeuden siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman www.seesvalo.fi -sivuston etukäteistä kirjallista suostumusta. www.seesvalo.fi -sivustolla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. 

 

Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.3.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan myös aiempiin Palvelun asiakkuuksiin ja ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet www.seesvalo.fi -sivuston Internet-palveluiden käyttöehdot

 

Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja.

 

Muita erityisehtoja palvelun käyttäjille

www.seesvalo.fi -sivusto on verkkovalmennuksiin erikoistunut palvelu.

Tuotelinkit ovat henkilökohtaisia. Käyttäjätunnuksia ja/tai tuotelinkkejä ei ole luvallista luovuttaa toiselle eikä käyttäjälle ole lupa jakaa palvelusta hankittua materiaalia toisille.
Väärinkäytöstä käyttäjätunnus ja/tai tuotelinkki suljetaan välittömästi.
Yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi www.seesvalo.fi -sivustolle.
 

 

Materiaalin käyttöoikeus

Materiaalien kaikki oikeudet säilyvät aina materiaalien tuottajilla tai www.seesvalo.fi -sivustolla.  Palvelussa olevien materiaalien kaikenlainen kopiointi, jakaminen, jälleenmyyminen on ehdottomasti kielletty.

 

Maksaminen

Maksulliset tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Visa, Visa Electron, Mastercard credit / debit, American Express, Diners Club

 

Tietojenkäsittely ja yksityisyydensuoja

Palvelu ei tallenna luottokorttitietoja. Luottokorttitiedot välitetään salatussa yhteydessä suoraan maksujärjestelmään.
Poikkeuksena luottokorttitietojen tallentamiseen on Stripe -maksupalvelun kautta tehdyt maksut, joissa luottokorttitiedot jäävät Stripen tietoon. Asiakas voi milloin tahansa poistaa luottokorttitietonsa palvelusta.
Palvelu tallentaa vain ne tiedot jotka ovat välttämättömiä jäsenyyden toimittamisen kannalta.
www.seesvalo.fi -sivusto poistaa asiakkaan tiedot kirjallisen pyynnön perusteella.
Asiakkaat liittyvät automaattisesti www.seesvalo.fi -sivuston postituslistalle, listalta voi poistua koska tahansa.

Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa Käyttö- ja toimitusehdot -käytänteestä, ole hyvä ja ota yhteyttä: